Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht (akte nr. 48/94

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De algemene voorwaarden van het juridisch advies­bureau van Mr. H. P. Mannens (hierna te noemen adviesbureau), geves­tigd te Susteren aan Wegbend nr.4, maken deel uit van iedere aan opdrachtgever (hierna te noemen cliënt) verleende diensten.

ARTIKEL 1

lid 1

De cliënt gaat ermee accoord alle informatie en documentatie te verschaffen welke voor de door het adviesbureau te verlenen diensten nood­zakelijk zijn.

lid 2

Het adviesbureau gaat ervan uit dat de informatie en documentatie van de cliënt vol­ledig en waar­heidsgetrouw zijn verstrekt.

ARTIKEL 2

lid 1

Het advies­bureau zal de cliënt desgevraagd van tevoren in­lichten over de manier waarop de door de cliënt gegeven opdracht wordt uit­gevoerd. De wijze van uit­voering wordt over­gelaten aan het ad­vies­bureau.

lid 2

Indien uitbesteding van de opdracht of een deel daarvan naar inzicht van het adviesbureau noodzakelijk wordt geacht is het adviesbureau hiertoe ten allen tijde bevoegd.

lid 3

Het adviesbureau stelt voor zoverre mogelijk de cliënt steeds op de hoogte van de gemaakte vorderingen.

lid 4

De opdrachten worden naar beste weten en kun­nen behandeld door het adviesbureau.

ARTIKEL 3

lid 1

De geheimhoudingsplicht beider partijen inzake verstrekte informatie zal gewaarborgd blijven voor zoverre deze niet in strijd is met de wet.

lid 2

Indien het adviesbureau aansprakelijk wordt gesteld blijft deze beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium.

ARTIKEL 4

lid 1

De naar de cliënt verzonden factuur voor de door het adviesbureau ver­leende diensten dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden.

lid 2

Binnen 8 dagen na factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op de bank- of girorekenin­gen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

lid 3

Wanneer de cliënt slechts gedeeltelijk, niet tijdig of helemaal niet zijn betalings-verplichting nakomt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale verschuldigde bedrag zonder sommatie van in­gebrekestelling terstond opeisbaar.

lid 4

Bij ingebrekestelling worden alle gerech­telijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de wettelijke rente op de cliënt verhaald. Bij wan­betalers wordt 15 % van het verschul­digde bedrag extra in rekening gebracht voor de incas­sokos­ten.

ARTIKEL 5

lid 1

Indien het adviesbureau genoodzaakt wordt om rechtsmaatregelen te nemen waaraan kosten zijn verbonden zowel in als buiten rechte komen deze voor rekening van cliënt.

lid 2

Tot op het moment van algehele voldoening blijven de door de cliënt verstrekte gegevens, papieren en andere goederen in handen van het adviesbureau.

ARTIKEL 6

lid 1

Ten aanzien van geschillen die er tussen het advies­bureau en cliënt kunnen rijzen zal uitsluitend de rech­ter in het district van de ves­tigingsplaats van het adviesbureau bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.

lid 2

Nederlands recht is uitsluitend en alleen van toepassing.

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Direct contact

Mannens
Mr. H.P. Mannens Bel: 046-4757186