Het is belangrijk dat iedere werknemer zich prettig voelt op het werk. Helaas is dit niet bij iedere werkgever het geval.

Je kunt door jouw leidinggevende of door een andere collega worden lastiggevallen. Jij ervaart het gedrag dan als vervelend en ongewenst waardoor het werken bij je werkgever lastig wordt of zelfs onmogelijk voor jou wordt. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat jij je ziek moet melden bij je werkgever of dat jij al ziek thuis bent.

In welke gevallen kan er sprake zijn van een ontoelaatbaar gedrag van een leidinggevende of ontoelaatbaar gedrag van een collega?

Het kan gaan om (1) ongepaste opmerkingen, hierbij moet je denken aan seksueel getinte opmerkingen, grappen, intieme vragen die aan jou worden gesteld of dat er toespelingen naar jou worden gedaan.   

Verder moet je denken aan (2) seksueel gerichte gebarengezichtsuitdrukkingen (bijvoorbeeld staren) of dat aan jou seksueel getinte of pornografische afbeeldingen worden getoond. Dat laatste kan ook via een WhatsApp bericht of via een mail.    

Tot slot kan het ook gaan om (3) direct lichamelijk (fysiek) contact. Hierbij moet je denken aan een arm van een collega die om je schouder wordt gelegd, dat je wordt geknepen door een collega (gezoend of beetgepakt) of dat de weg voor je wordt versperd door een collega. Een nog ergere vorm zou zijn dat je wordt aangerand of zelfs verkracht.   

In het arbeidsrecht is er sprake van (seksuele) intimatie wanneer een van de hierboven vermelde handelingen door jouw leidinggevende of door een collega plaatsvindt.

In artikel 7: 646 lid 6 BW staat uitdrukkelijk vermeld dat er een verbod geldt op (Seksuele) intimidatie op het werk. In artikel 7: 646 lid 7 BW staat dat er een verbod geldt bij enige vorm van verbaal, non verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (gevoelswaarde) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een dreigende, vijandige, beledigende, vernederende of een kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Een werkgever heeft daarbij de taak om te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt op de werkvloer. De werkgever moet dan voorkomen dat er een psychosociale arbeidsbelasting plaats vindt, dit laatste is weer terug te vinden in de Arbowet. De werkgever moet daarom preventief de risico’s in kaart brengen in een risico-inventarisatie en risico-evaluatie. Dit laatste is weer vastgelegd in het Arbobesluit. Daarbij moet in een plan van aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van seksuele intimidatie op het werk.   

Hoe te nu te handelen

Jij bent een werknemer: Wanneer jij geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie op het werk dan zal door ons worden bekeken op welke manier dit ontstane probleem bij de werkgever kan worden opgelost en wordt alleereerst gekeken of de ontstane situatie de werkgever kan worden verweten.   Er zal worden getracht om middels onderzoek (en het voeren van gesprekken) tot een oplossing te komen. Tevens wordt bekeken welke financiële schade jij daardoor hebt geleden.

Vaak is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie waardoor een vertrek bij de werkgever tot de mogelijkheden behoort.  Vertrek vindt dan plaats met een vergoeding en het veiligstellen van een WW-uitkering.

U bent werkgever: Samen kijken wij of aan de zorgplicht is voldaan om te voorkomen dat er een psychosociale arbeidsbelasting kan plaatsvinden. Wanneer te weinig aan de zorgplicht is voldaan zal dit laatste alsnog moeten worden gecorrigeerd en zal er worden gekeken naar mogelijke oplossingen wanneer er al sprake is geweest van seksuele intimidatie.