De financiële impact zal voor sommige bedrijven in deze coronatijd groot zijn. De coronamaatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor de productiviteit waardoor er binnen het bedrijf een structurele werkvermindering is opgetreden. Dit kan voor de werkgever een reden zijn om werknemers te willen ontslaan.

De werkgever zal u (werknemer) benaderen en dit met u willen bespreken. De werkgever zal proberen om een beëindiging onderling met u te regelen. Dat de productiviteit is afgenomen heeft u zelf ook kunnen zien, maar het zal voor u niet duidelijk zijn of er daadwerkelijk een economische noodzaak bestaat dat u moet vertrekken.

Daarbij zal worden gekeken of uw werkgever gebruik maakt van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). In de NOW 2.0, die vanaf 6 juli 2020 van kracht wordt, blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Werkgevers die de NOW aanvragen worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. 

Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag (vanaf 6 juli 2020) verder dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Let op: Een werkgever kan deze crisis gebruiken om van u af te komen terwijl daar geen noodzaak voor bestaat!

Samen zal ik met u bekijken of die noodzaak voor een vertrek er wel is en welke gepaste vergoeding daar tegenover staat wanneer u akkoord gaat met een vertrek. Dat kan namelijk meer zijn dan alleen de transitievergoeding!

Toestemming van het UWV

Stel partijen komen er niet uit en u wilt het liefste gewoon in dienst blijven. In die situatie zal de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning moeten aanvragen. Daar zal de werkgever moeten aantonen dat het economisch niet goed gaat met het bedrijf en dat binnen een periode van 26 weken geen herstel van de situatie binnen het bedrijf zal optreden. Door de situatie komt een arbeidsplaats (of meerdere arbeidsplaatsen) te vervallen.

U moet daartegen verweer voeren. Ook bij deze UWV procedure is juridische begeleiding aan te raden.

Wanneer volgens het UWV aan alle criteria is voldaan, voor het verkrijgen van een ontslagvergunning, dan verleent het UWV aan de werkgever een ontslagvergunning. De werkgever heeft vervolgens de mogelijkheid om de arbeidsrelatie met u officieel te beëindigen. De werkgever dient dan rekening te houden met een opzegtermijn. Van de opzegtermijn mag de tijd dat de procedure bij het UWV liep worden afgetrokken. Er dient dan wel minimaal 1 maand opzegtermijn over te blijven. Wanneer een ontslagvergunning is verleend en de werkgever u ontslaat dan heeft u recht op de transitievergoeding!

Ondanks toestemming UWV toch naar de rechter op grond van artikel 7:682 BW.

Wanneer u van mening bent dat UWV ten onrechte aan de werkgever een ontslagvergunning heeft verleend dan kan een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend om de arbeidsrelatie weer te herstellen nadat de opzegging heeft plaatsgevonden met toestemming van het UWV. Er moet dan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat binnen 26 weken uw werkzaamheden door een andere/nieuwe werknemer laat verrichten.

Ook kunt u ervoor kiezen om aan de rechter te vragen dat hij u in plaats van een herstel van de arbeidsovereenkomst een billijke vergoeding toekent.