U bent werkgever

In uw onderneming (of bij een overheidsinstantie) wordt gewerkt met mensen waardoor er verschillende soorten situaties denkbaar zijn op grond waarvan u deskundige juridische begeleiding nodig heeft.

Hieronder volgen een paar voorbeelden:

  1. Werknemers moeten worden ontslagen omdat het bedrijf daartoe financieel genoodzaakt is of omdat er gereorganiseerd gaat worden;
  2. Ook is het mogelijk dat de samenwerking tussen mensen (werknemers) niet meer goed verloopt of dat er iets gebeurt dat niet wenselijk is;
  3. Een werknemer functioneert niet goed. Wanneer een werknemer niet goed functioneert moeten de juiste handelingen worden verricht. Het bijhouden van een dossier is dan noodzakelijk (Let op: Dit dossier moet goed onderbouwd zijn). Wanneer vervolgens geen verbetering in het functioneren van de werknemer plaatsvindt en daardoor een onhoudbare situatie ontstaat moeten snel passende maatregelen worden genomen zoals een non-actiefstelling of een schorsing. Het inschakelen van de rechter, om de arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden, kan uiteindelijk noodzakelijk zijn;
  4. Wanneer een werknemer ongeoorloofde handelingen verricht (een werknemer ontvreemdt bijvoorbeeld spullen uit het bedrijf) zult u snel moeten handelen en kan zelfs een ontslag op staande voet noodzakelijk zijn;
  5. Wordt een werknemer ziek dan is het belangrijk dat alle daarvoor bestemde controle- en verzuimvoorschriften (Wet verbeterde poortwachter) op de juiste wijze worden nageleefd. Daarbij moet de werkgever onder andere denken aan de verplichting om samen met de werknemer een Plan van aanpak op te stellen. Blijft het een en ander onduidelijk voor de werkgever dan kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV (Een verzekeringsarts zal dan de situatie beoordelen);
  6. Het kan ook zijn dat de arbeidsongeschikte werknemer niet meer kan re-integreren in uw bedrijf. In een dergelijk geval is spoor 2 noodzakelijk. Spoor 2 wil zeggen dat het werken binnen het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. Vervolgens moet door een arbeidsdeskundige worden gekeken of spoor 2 noodzakelijk is. Spoor 2 betekent dat er moet worden gezocht naar een passende functie buiten het bedrijf. Om te voorkomen dat uw bedrijf een loonsanctie bij het UWV opgelegd krijgt moeten dus tijdig stappen worden ondernomen. Wanneer een werknemer blijvend  arbeidsongeschikt is of te vaak ziek (waardoor de werkzaamheden niet meer op een goede manier kunnen worden verricht) is dan is een ontslag wenselijk.

In het onderdeel ontslag via het UWV  en ontslag via de rechter zal hierop uitvoeriger worden ingegaan.

Rekening houdende met alle feiten en omstandigheden en aan de hand van de nieuwste wetgeving en jurisprudentie adviseert Mr. H.P. Mannens u zo optimaal mogelijk.