Ontslagbescherming

In de volgende situaties mag een werknemer niet door een werkgever ontslagen worden:

  • Op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit (verbod op discriminatie);
  • Tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt is. In bepaalde gevallen kan de arbeidsovereenkomst toch eerder ontbonden worden (zie onder de kop arbeidsongeschiktheid):
  • Omdat een werknemer zwanger is of met bevallingsverlof gaat;
  • Omdat een werknemer werkzaam is als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • Omdat een werknemer lid is van een bepaalde politieke organisatie of vakbond;
  • Omdat een werknemer als buitenlandse werknemer zijn dienstplicht moet vervullen in zijn land van herkomst.

De opzegverboden zijn echter niet van toepassing wanneer de werknemer schriftelijk met de opzegging instemt, de opzegging tijdens de proeftijd geschiedt (wanneer de opzegging geen betrekking heeft op de ontslagbescherming) of wanneer de werknemer met pensioen gaat.