Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval (of arbeidsongeval) wordt op de werkvloer veroorzaakt doordat er sprake is van slechte werkomstandigheden en wanneer de veiligheid niet correct door de werkgever wordt nageleefd.

In het arbeidsrecht is hiervoor een apart artikel opgenomen in het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7: 658 BW).

In artikel 7: 658 BW staat dat de werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen, waarbij de werkgever maatregelen moet hebben genomen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. De werkgever heeft hier dus naar de werknemer toe een zorgplicht. Wanneer een werkgever tekort schiet in die zorgplicht dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De meeste werkgevers zijn voor schade van een bedrijfsongeval verzekerd waardoor de verzekeraar degene is die uiteindelijk de schade vergoedt.

U kunt letsel door het bedrijfsongeval hebben opgelopen. Er is dan sprake van een bedrijfsongeval.

Wanneer u lichamelijk letsel heeft opgelopen is de kans groot dat u uw eigen functie niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitoefenen. U bent dan arbeidsongeschikt geworden. Dit is ook mogelijk doordat u een burn-out heeft gekregen!

De gevolgen bij een bedrijfsongeval

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder gaat het om inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Wanneer u door uw opgelopen letsel noodgedwongen uw woning moet aanpassen dan komen die kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen bij een bedrijfsongeval?

De werkgever moet een bedrijfsongeval direct melden bij de inspectie SZW (Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid). U (als werknemer) krijgt direct gratis professionele hulp van Mr H.P Mannens. Samen zoeken wij alles met u uit zodat u alle vergoedingen krijgt voor alle schades die u heeft geleden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!

Direct contact

Mannens
Mr. H.P. Mannens Bel: 046-4757186