Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Het juridisch adviesbureau Mr.H.P. Mannens is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Als u gebruik wilt maken van informatie van deze website dient u vooraf toestemming te verkrijgen. De website bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Wanneer u informatie verzendt aan het juridisch adviesbureau Mr.H.P. Mannens via e-mail of via de formulieren op deze website, is deze informatie niet beveiligd. Uiteraard behandelt juridisch adviesbureau Mr.H.P. Mannens uw persoonsgegevens wel met zorg. Kijk daarvoor naar mijn privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

Privacyverklaring: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens 

Het juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens levert juridische dienstverlening aan personen en ondernemingen. Om onze werkzaamheden goed uit te voeren, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken.

Het juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens verzamelt alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u uitvoeren, of als u ons kantoor of onze website bezoekt. Wij gebruiken voornamelijk persoonsgegevens om de opdracht voor u uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens die betrekking hebben het geschil of gegevens die nodig zijn voor een overeenkomst die moeten worden vermeld. 

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons privacy beleid. De basisbeginselen van ons privacy beleid zijn de volgende:

  • Wij gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
  • Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie, en marketing).
  • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
  • Wij laten u weten wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
  • Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.
  • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

Welk type persoonsgegevens verwerken we?

Contactgegevens van u of uw vertegenwoordigers (denk hierbij aan:  voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel woonplaats, telefoonnummer, e-mail).

De door u ingevulde gegevens in het contactformulier en uw achtergelaten bericht.

Gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de zaak of beslechting van het geschil (denk hierbij aan: gegevens van u en gegevens van de wederpartij). Gegevens die nodig zijn voor het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.     

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor servicedoeleinden, dienstverlening en advisering aan u. Voor een klantenadministratie en debiteuren beheer te voeren.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Voor het behartigen van uw belang op het verkrijgen van juridisch advies en rechtsbijstand. 

Voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Voor het voldoen van onze wettelijke plicht.

Voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten en om zo efficiënt mogelijk te kunnen blijven adviseren. 

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen onze juristen die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u klant bent dan verwijderen wij de gegevens nadat de bewaartermijn op grond van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken. Wanneer deze regels er niet zijn dan uiterlijk 2 jaar na de behandeling van de zaak, tenzij wij uw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen info@mannens.nl.

Wanneer u enkel het contactformulier heeft ingevuld dan bewaren wij deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als afgehandeld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. 

Moet ik de persoonsgegevens aan Mannens verstrekken?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten dient u uw persoonsgegevens te verstrekken zodat wij op een goede manier onze diensten kunnen verlenen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Juridisch adviesbureau Mr. H.P. Mannens gevestigd aan de Wegbend 4, 6114 NJ te Susteren is verantwoordelijk en u kunt met de heer Mannens contact opnemen via info@mannens.nl.

Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens dan doen wij dat alleen als wij zekere weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen in overeenstemming met deze privacy verklaring.

In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw rechten op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende en redelijke beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsmaatregelen.  

Wij beschermen uw persoonsgegevenszorgvuldig: wij hebben afspraken met juristen over welke gegevens zij mogen bekijken en met welk doel. Daarnaast beveiligen wij onze systemen goed tegen mogelijke indringers van buitenaf. 

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van de persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteit. U kunt derhalve aan ons vragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens te verwijderen of dat deze worden overgedragen aan een andere partij. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om die gegevens niet te verwijderen dat zwaarder weegt dan uw privacy belang. U kunt de hierboven genoemde verzoek doen aan info@mannens.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (U dient uw BSN nummer op de kopie van het legitimatiebewijs onleesbaar te maken).  

Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden waarmee browsers onze website optimaal weergeven. Wij gebruiken alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Daardoor werkt de website optimaal. De cookies worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te tellen. Om te meten hoe onze sites het doen en hoe ze worden gevonden gebruiken wij Google Analytics. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser daarvoor aan te passen. 

Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten

Als u nog vragen heeft over het personeelsbeleid dan kunt u contact met ons opnemen. 

Ons website-adres is: https://www.mannens.nl.

Direct contact

Mannens
Mr. H.P. Mannens Bel: 046-4757186