Billijke vergoeding

Bij een ontslag kan de werknemer in bepaalde situaties aanspraak maken op een billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een extra vergoeding die los staat van de transitievergoeding. Voor deze extra vergoeding moet in principe de rechter worden ingeschakeld.

Wanneer bestaat er recht op een billijke vergoeding.

Er zijn 2 situaties waarbij een werknemer aanspraak kan maken op een billijke vergoeding:

A) Wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hierbij moet u denken aan

  • Afkeurenswaardig handelen (laakbaar gedrag) van een werkgever naar de werknemer toe waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan;
  • Sexuele intimidatie;
  • Een werkgever die op grovelijke wijze verplichtingen niet nakomt die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd;
  • Het aanvoeren van een valse grond voor ontslag;
  • De werkgever die een werknemer discrimineert.

B) Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op zonder de wettelijke regels in acht te nemen (artikel 7: 681 BW).

Het komt voor dat de werkgever een werknemer ontslaat zonder goedkeuring van de werknemer (Denk hierbij aan een ten onrechte verleend ontslag op staande voet) en zonder dat de werkgever rekening houdt met de wettelijke ontslagregels.

Dus de werkgever heeft dan geen toestemming gekregen van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of de werkgever verzuimt om de rechter in te schakelen.

Verder moet u denken aan een opzegging die in strijd is met een opzegverbod.

De werkgever handelt dan ernstig verwijtbaar (nalatig) wanneer er geen reden is voor een ontslag (op staande voet). Feitelijk is hier dus ook sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De werknemer moet de rechter hiervoor inschakelen.

  1. In die situatie kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te herstellen (artikel 7: 681 BW). De rechter bepaalt het tijdstip van herstel.
  2. Maar de werknemer heeft ook de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om aan hem een billijke vergoeding toe te kennen (artikel 7: 681 BW).

De hoogte van de billijke vergoeding.

De rechter bepaalt zelf de hoogte van de billijke vergoeding.

De Hoge Raad heeft in het jaar 2017 bepaald dat een ruime billijke vergoeding aan de werknemer kan worden toegekend. Er moet volgens de rechter door de ontstane situatie een zekere compensatie aan de werknemer worden gegeven. Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding kunnen alle omstandigheden van het geval worden betrokken, waaronder ook de lengte van het dienstverband. Het kan daarbij om een hoge vergoeding gaan.