Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Civiele arbeidsrecht is vanaf 1 januari 2020 van toepassing voor de ambtenaar!

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2020 ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als die van een werknemer die in het bedrijfsleven werkzaam is. Vanaf die datum geldt het civiele arbeidsrecht.

Slechts voor een aantal ambtenaren is de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren niet van toepassing. Hierbij moet u denken aan de rechtelijke macht, alle politieambtenaren of politieke ambtsdragers (Zie voor meer informatie daarover https://www.wnra.nl/voor-wie-geldt-de-wnra/uitzonderingen). Deze aparte groep valt niet onder het civiele arbeidsrecht.

Iedere medewerker die in dienst is van een overheidswerkgever blijft (of wordt) ambtenaar. Dit betekent dat nieuwe ambtenaren erbij komen. Hierbij moet u denken aan werknemers die werkzaam zijn bij het UWV of een keurmeester bij een APK keuringsstation (Anderen zullen dat niet meer zijn, denk hierbij aan werknemers van openbare scholen).

Nieuwe Ambtenarenwet

Er zijn speciale regels die voor ambtenaren gewoon blijven bestaan. Deze regels zijn te vinden in de nieuwe Ambtenarenwet. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht, de plicht om andere functies te melden, het verbod om giften aan te nemen etc.

Eenzijdige aanstelling wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst!

Alle aanstellingen van ambtenaren die onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vallen worden per 1 januari 2020 van rechtswege automatisch omgezet naar tweezijdige arbeidsovereenkomsten en collectie arbeidsovereenkomsten (CAO’s) komen in de plaats van rechtspositieregelingen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zullen niet veranderen door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het salaris en vakantiedagen. Wel kan er in een CAO door de overheidswerkgevers en de vakbonden nieuwe afspraken worden gemaakt waardoor veranderingen in de arbeidsvoorwaarden tot stand komen.

Civiele rechtsbescherming bij ontslag

Voor de gewone ambtenaar gaat het burgerlijk procesrecht gelden. Wanneer ontslag dreigt dan zal de ambtenaar te maken krijgen met de kantonrechter in plaats van de bestuursrechter (De overheidswerkgever kan daardoor vanaf 2020 sneller beslissen om de rechter in te schakelen (een “zienswijzeprocedure” is bijvoorbeeld niet meer mogelijk). De overheidswerkgever dient zich dan wel te houden aan de wettelijke regels die in Burgerlijk Wetboek gelden. Kijk hiervoor naar https://www.mannens.nl/ontslag-via-uwv/ en https://www.mannens.nl/ontslag-via-de-kantonrechter/.

De ambtenaar kan dus vanaf 1 januari 2020 niet meer bij de eigen werkgever in bezwaar gaan en vervolgens in beroep bij de bestuursrechter.